skip to Main Content
En Vigor El Pròxim Abril La Nova Llei De Patents Espanyola

En vigor el pròxim abril la nova Llei de Patents Espanyola

El nostre consultor, Sergio González, resumeix les principals novetats que tindrà la nova la Llei de Patents Espanyola.

L’objectiu de la reforma, comenta en Sergio, és simplificar i agilitzar el procediment de protecció de la innovació mitjançant la creació de patents, necessitant només passar un examen previ de “novetat” i “activitat inventiva”.

En l’àmbit de la Patentabilitat (Títol II), s’incorporen modificacions relatives al conveni sobre concessió de la patent europea (CPE) (Munic – 29/11/2000) i se suprimeix el termini de gràcia per divulgacions causades pel sol·licitant o el seu causant que no impliquin explotació o una oferta comercial de l’invent.

En el Títol IV: Invencions realitzades en el marc d’una relació d’ocupació o servei. Les invencions realitzades per l’empleat fruit d’una investigació pertanyen a l’empresari. A més, l’empleat que realitzi alguna invenció haurà d’informar per escrit a l’empresari, amb les dades i informes necessaris perquè aquest pugui exercitar els drets que li corresponen. L’autor de la invenció no tindrà dret a una remuneració suplementària, excepte si la seva aportació personal a la investigació i la importància de la mateixa per a l’empresari excedeixen de manera evident el contingut del seu contracte d’ocupació. No obstant, quan l’empresari assumeixi la titularitat de la invenció o reservi un dret d’utilització sobre ella, l’empleat sí que tindrà dret a una compensació econòmica. Les millores tècniques no patentables, obtingudes per l’empleat, i la seva explotació com a secret industrial, sí que donen dret a reclamar de l’ocupador una compensació raonable.

Pel que fa a la Sol·licitud i procediment de concessió (Títol V), la llei simplifica al màxim els procediments per obtenir els requisits d’acord al tractat de dret sobre patents (PTL). Es torna a plantejar un examen previ o substantiu de novetat i activitat inventiva com a únic sistema de concessió de patents. L’examen substantiu tindrà per objectiu assegurar que la sol·licitud de la patent i la invenció que constitueix el seu invent compleixen tots els requisits: legals, tècnics, i de patentabilitat establerts per la llei.

En les accions per Violació del Dret de patent (Títol VII), s’aplicaran mesures provisionals i cautelars. Per danys i perjudicis s’estableix un cànon mínim i no un cànon màxim per assemblar-se a la directiva del parlament europeu. (Directiva 2004/48 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004).

Relacionat amb el Títol IX: Obligació d’explotar la invenció i llicències obligatòries, s’estableixen casos de llicències obligatòries, com en el cas de fabricació de medicaments destinats a l’exportació a països amb problemes de salut pública.

En els casos de nul·litat, revocació i caducitat de la patent (títol X), la caducitat per falta de pagament d’una anualitat no es produirà abans que transcorrin els períodes de demora previstos a la Llei, i el pagament podrà realitzar-se també pels titulars de drets inscrits sobre la patent que es puguin veure afectats per la caducitat de la mateixa.

Finalment, pel que fa als Models d’Utilitat (títol XIII), aquests protegeixen invencions amb menor rang inventiu que les protegides per patents, consistents, per exemple, en donar a un objecte una configuració o estructura de la qual es derivi alguna utilitat o avantatge pràctic. La senzillesa del procés i la menor durada determina que sigui més econòmic obtenir i mantenir models d’utilitat, que es consideren particularment adaptats per a les PIME que efectuen millores “menors” en productes existents o adaptin aquests productes. En general, els models d’utilitat són millores a aparells o eines ja coneguts, és a dir, invencions mecàniques. Però és important destacar que la Llei 11/1986 de Patents indica de manera expressa que els productes químics, els aliments i els procediments no poden estar protegits mitjançant el model d’utilitat. Per exemple, un nou tipus de pintura anti floridura no es pot protegir com a model d’utilitat, però sí la brotxa amb la qual s’estén. No obstant això, amb l’entrada de la reforma a la llei, únicament quedaran excloses de la protecció mitjançant model d’utilitat les invencions que facin referència a procediments i les que recaiguin sobre matèria biològica i sobre substàncies i composicions farmacèutiques.

Back To Top